ERASMUS+ projekta īstenošana

(27.12.2023.)

Projekta “Sadarbības veicināšana profesionālās izglītības attīstībai automobiļu remonta nozarē” (projekta Nr. 2023-1-LV01-KA210-VET-000160481) ietvaros turpinās darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas.

Uzsākot aktivitāti automobiļu remonta nozarei aktuālo prasmju iekļaušanai Latvijas profesionālo kvalifikāciju prasību saturā, noslēgti līgumi ar ekspertiem par  automobiļu remonta nozarei aktuālo prasmju apzināšanu un profesionālo kvalifikāciju prasību satura aktualizēšanu. Analīze veicama par profesijas standartiem “Autoataslēdznieks”, “Autovirsbūvju remontatslēdznieks”, “Transportlīdzekļu diagnostiķis”, “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs”, “Automehāniķis” un “Transportlīdzekļu krāsotājs”.

Tāpat arī uzsākts darbs pie pieredzes apmaiņas braucienu plānošanas gan Igaunijā, gan Latvijā, kuru mērķis ir izveidot pamatu sadarbības tīklam starp Latvijas un Igaunijas automobiļu remonta nozares un profesionālās izglītības pārstāvjiem, lai radītu iespēju turpmākai plašākai sadarbībai.

 

Aktivitāšu īstenošanas periods ir no 2023. gada 01. septembra līdz 2024. gada 31. augustam.

Eiropas Savienības piesaistītais finansējums ir 30 000 EUR, kas tiek piešķirts kā dotācijas maksājums.

 

Šis projekts ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.